RSS
 

33. Olderdalen og Oldervatnet

Tidligere var det i noen grad ferdsel gjennom Olderdalen til Foldvik. Men det meste gikk nok gjennom Segeldalen. I liene opp mot Olderdalen finnes en rekke spor etter utmarksbeiter, slåtteland, skogsdrift og annen virksomhet. Dalen var mye brukt som beiteområde og til jakt og fiske. Det er derfor flere hesteveier, krøtterstier og andre stier oppover liene til dalen.
Olderdalen er et flott utgangspunkt for fjell- og toppturer til Revtind, Huva og de andre fjellene som omkranser dalen. Det gjelder både sommer og vinterturer. I dag er spesielt mange som tar turen opp i fjellene for frikjøring/ekstremkjøring på ski nedover de bratte fjellsidene.

I den forbindelse vil vi komme med ei fraråding, basert på utsagn fra lokale kjentfolk ved Saltvannet:  Vi har sett ski- og skuterspor som tyder på at folk  går over Oldervannet og tar seg opp fra vannet i sørøstlig retning. Her er det mer eller mindre blankskurte berg hvor det renner vann både over bergene og i bekker like ved. Det er ideelle forhold for sørperas på ettervinteren og tidlig vår. Turlaget vil fraråde å ta seg opp på ski her. Istedet anbefaler vi å gå nord og øst for vannet over den tydelige lemmen/nesen ovenfor vannet.

Som nevnt er det flere stier opp til Olderdalen. Turlaget har tilrettelagt for og anbefaler disse turløypene med startsteder fra fylkesvei 829:

Start fra Bakkejordvika eller Sollia – blå løype
Bakkejordvika:  1,2 km fra Bakkejord, 7,0 km fra brua i Grov og 15,4 km fra Grovfjordkrysset ved E10.
Her er plass til parkering for 2-3 biler.  Turskilt i veikanten og synlig start på blå-merket løype.
Sollia: 500 m fra Bakkejordvika, 7,5 km fra brua i Grov og 14,9 km fra Grovfjordkrysset ved E10.
Her var det tidligere en skole. Nå er det satt ut benker og bord og laget en bålplass ved vannkanten. Det er å håpe at området blir bedre tilrettelagt som friluftsområde.  Gode muligheter for bading og fisking.  Ved gitte forhold vinterstid er det et fint utgangspunkt for å gå på skøyter på isen, samt som start- og  landingsplass for radiostyrte fly.
Det er en ganske stor utvidelse av veien i svingen, slik at det er god plass for parkering av biler.
Turskilt i veikanten og synlig start på den blå-merkete løypa.
Men en kan også gå opp traktorveien ca 100 m til høyre for turskiltet og komme inn på den blå løypa etter et par hundre meter.Løypene fra de to startstedene møtes og går sammen etter noen hundrede meter oppe i lia. Like ovenfor kommer en til elva/bekken som renner nedover dalen.
En kan her merke seg at det er ganske bratte lier med bergknatter på begge sidene av elva. Sammen med blom, bregner og nedfalte trær, kan det bli en strabasiøs tur hvis en går utenfor stiene.
På høyre side av bekken har noen laget en såkalt «snarvei». Her er det svært bratt og en bør ha hjelp av tau for å komme seg både opp og ned. På nedovertur er det også lett å miste stien og havne i den bratte og ufremkommelige elvedalen. Vi anbefaler ikke å gå stien til høyre.
Den blå-merkete løypa går over elva. Like over elva går det en «snarvei» rett opp og en kommer inn på blå-løypa etter ca hundre meter. Det er imidlertid ganske bratt her.

Vi anbefaler å følge den blå-merkete turløypa. Like etter elva svinger den mot venstre og går i en bue utover og noe nedover for så å svinge mot høyre (innover) og stige skrått oppover lia. Dette er den opprinnelige veien som en brukte som hestevei opp til liene mot Olderdalen. Det har gått flere ras her, veien har vært dekket og gjengrodd av trær og blom, slik at den er mye endret siden den var i bruk som hestevei.  Men fortsatt er dette den letteste oppstigninga i dette ulendte og bratte partiet.
Etter et stykke krysser du elva igjen og turløypa slynger seg oppover ei bratt, men kort skråning. På toppen sto det tidligere en kvilarbenk. Fortsatt vil det gjøre godt med en god hvil her.

Du passerer nå gjennom en liten granskog og går gjennom et område med mer moderat stigning og noen flate partier.  Du passerer et myrområde på venstre side og ser lia opp mot Olderdalen foran deg. Herfra er det flere stier opp lia til Olderdalen.
Vi har valgt å legge den blå-merkete turløypa etter en sti som først svinger noe til venstre og så tar seg opp delvis langs et bekkefar, for så å svinge skrått oppover mot høyre til inngangen av dalen. Derfra går den et stykke oppe i dalsiden innover Olderdalen.
Den blå merkinga slutter ved en markert stor stein nesten oppe på eidet mellom Oldervannet og Eidevannet.

 • Flere har spurt om og enkelte har kritisert valget av trasee. Vi har valgt å legge løypa et stykke oppe i dalsiden fordi det er grodd opp mye og tett kratt, kjerr og ris nede i dalbunnen og fordi denne løypa ikke skulle ende ved Oldervannet. 
  Endepunktet for denne løypa er utgangspunkt for videre turer enten mot Revtinden og Sandfjellet (rød-merket løype til Stuoracacca) eller over eidet til Eidevann og videre ned Segeldalen til Bakkejord eller ned Dudalen til Foldvik. 
  Det er andre stier som kanskje er mer hensiktsmessig å følge hvis en skal til Oldervannet eller opp til Huva.  Men det fullt ut mulig og også ganske så lett å ta seg ned til Oldervannet fra denne blå turløypa. 
  Forøvrig er turløypa lagt i sporene etter tidligere tiders vandringsmenn og tråkk av elg og sauer. De visste ganske sikkert hvor det var godt å gå! 

 

 • Start fra Mellomvatn – gul løype/skiløype
  Vi er blitt fortalt om skigåing opp fra Saltvannet til Olderdalen. Det var særlig ei spesiell løype som var mest brukt, nemlig opp fra Mellomvatn. Og det fortelles at de unge i Saltvannet ofte tok seg en skitur opp her etter skoletid, og da gjerne sammen med Ole i Mellomvatn, som var en «kløpper» på ski. Ole brukte også denne løypa til å føre dyrene til og fra fjellet sommerstid. Mellomvatn er ei lita grend med fem hus, de fleste fraflyttet, ca 900 m innenfor Sollia og ca 1,8 km fra fotballanlegget på Sletta.  Ca 8,4 km fra brua i Grov og ca 14 km fra Grovfjordkrysset ved E10.
  Her er forløpig ikke anlagt parkeringsplasser, men det kan være mulig å parkere på eller nær avkjørslene til de fraflyttede husene. Alternativt kan en parkere i Sollia og gå 4-500 m innover veien og så ta seg oppover.Foreløpig er ikke startstedet markert med skilt eller merking. Men en kan ta seg opp ovenfor innmarka og komme seg til et sted i skogkanten rett ovenfor huset hvor Ole bodde (gult hus med eternit på veggene og et ganske stort fjøs).  Her vil du finne en utmarksvei og merking på trærne med gul maling. Etter innmarka svinger løypa brått til venstre og tar seg skrått oppover og utover gjennom skogen. Det er merket med gul maling frem til kryssing av de to elvene Olderelva og Rørelva, ved ca kote 250.
  Vinterstid ser en gjerne hvor en må gå videre på ski. 
  Sommerstid vil en finne noen mer eller mindre tydelige stier oppover lia.
  Turlaget vil merke stien videre i løpet av 2014. Vi vil deretter gi mer detaljert beskrivelse av løypa videre.

Andre stier opp til Olderdalen:

Det går en sti opp fra gården Rørelv, 2-300 m fra Sollia.  Stien er beskrevet i en av turbøkene til Bjørn Forselv.  Stien er tidligere utmarksvei fra gården og starter fra innmarka like ovenfor bolighuset.  Etter ønske fra gårdeier vil turlaget merke en tilknytningssti med start et stykke fra huset og som kommer inn på Rørelv-stien et stykke oppe i lia. Dette for å unngå tråkk over hustrappa og innmarka. Vi kommer tilbake med info om denne stien når tilknytningsstien er klar.

Fra et sted på Fv829 ca 200 m utenfor Bakkejordvika, gikk det i tidligere tider en utmarksvei opp lia. Den kom inn på hesteveien, som nå er merket som blå løype fra Bakkejordvika. Denne veien er i dag gjengrodd og vanskelig å finne. den vil ikke bli ryddet og merket av turlaget.

Det går stier og dyretråkk langt oppe i lia mellom Øvernesen i Segeldalen og Olderdalen. Med tid og stunder kan det hende at det blir merket en forbindelse her.

Stier i Olderdalen:

Den blå turløypa ender ved en markert stor stein rett nord for Oldervannet og like under toppen av eidet mellom Oldervannet og Eidevannet.
Herfra  er det merket sti med rød maling til Stuoracacca. Se tur nr 06 Revtind.
Opp mot eidet mellom Oldervannet og Eidevannet, Rivttakaivi, går det flere dyretråkk og stier. Herfra kan du gå på sør-øst-siden av Eidevannet til rasteplassen nær elveutløpet.
Fra Eidevannet kan du følge den rød-merkete løypa via Segeldalen tilbake til Bakkejord/Saltvannet eller du kan gå ned Dudalen til Foldvik. 
Se tur nr 24 Segeldalen og Eidevann og tur nr 03 Markedsveien Bakkejord – Foldvik

Kommentarene er stengt.